Produkty
Podstrony
Strefy i kabiny dla palaczy - ROSCONI
Zobacz naszą ofertę pochłaniaczy dymu papierosowego, które nadają się do wykorzystania w przypadku samodzielnej budowy kabiny dla palaczy, stref dla palących czy też typowych palarni. Produkty firmy ROSCONI to doskonały sposób, aby w pomieszczeniach dla palących pozbyć się dymu tytoniowego.

Kabina dla palaczy jest wydzieloną przestrzenią w postaci kabiny dla palących, która zapewnia nałogowym palaczom warunki bezstresowego palenia w higienicznych warunkach. Równocześnie chroni osoby niepalące przed biernym paleniem pracujące w tym samym pomieszczeniu. Kabina dla palaczy zapewnia skuteczną ochronę osób niepalących w zakładach pracy, uczelniach, hotelach, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, obiektach służących obsłudze podróżnych oraz innych pomieszczeniach.USTAWOWE WYMAGANIA DLA KABIN I PALARNI

Kabina lub palarnia musi spełniać wymogi ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2010, nr 81, poz.529) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650). Ponadto powinna posiadać certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów UE .

WYCIĄG:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

ZAŁĄCZNIK Nr 1
SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW BEZPIECZEŃSTWA
Rozdział 7

Palarnie

§ 40. 1. Palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach) wyposażonych w dostateczną ilość popielniczek.
2. Palarnie powinny być usytuowane w sposób nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego.

§ 41. W palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia, z tym jednak, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m2.

§ 42. W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r.

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Art. 1.
W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274) wprowadza się następujące zmiany: (...)

2) w art. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:
1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy
społecznej,
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8) na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego."

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia tytoniu"."

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
"Art. 5a. 1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym."
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2007-2019 Eko-Moto Sp. z o.o. (0,01 sec.)
Eko-Moto Sp. z o.o. :: ul. Św. Brata Alberta 105/107, 42-224 Częstochowa :: Tel./fax: +48 (034) 365 12 88 ::
NIP 949-17-19-230 :: KRS 0000 178824 :: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego KRS :: Kapitał zakładowy 60.000,- PLN
Wykonanie strony: Brewka.pl
Linki [rozwiń »]: naprawa naczep - pizzeria Częstochowa - transport ponadgabarytowy - geodezja Będzin - Wrona
[« zwiń]: metaloplastyka - filtry samoczyszczące - kod: 1713-0227-1921
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.